مچ اندازیبایگانی

قوانین مچ اندازی

شماره ۱ : مسابقات قهرمانی کمیته مچ اندازی همیشه دو مرحله حذفی دارد . همه رقبا باید دو بار در رقابت با حریف خود با زنده شوند و در پی دو بار باخت از مسابقات حذف می گردند . اعضای تیم یک استان هیچگاه در راند اول در مقابل یکدیگر به رقابت نمی پردازند . …

قوانین مچ اندازی

  بخش ۱ : شماره ۱ : تیم ها اعضای تیم باید متشکل از همان استانی باشند که برای حضور در مسابقات به کمیته معرفی شده اند . در صورت درخواست کمیته . اعضای تیم به صورت گروهی و یا انفرادی باید مدارک خواسته شده را آماده وبرای دادن حسن نیت و جدیت خود برای …