قوانین ورزش بوکس

بوکس نیز مانند تمامی ورزشها دارای قوانینی است که البته در اکثر ورزشها این قوانین پیچیده نیست و بوکس هم از این قاع...

ادامه مطلب

مشخصات تجهیزات بوکس

انجام تمرینات بوکس با لوازم ویژه اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. لوازم اختصاصی در هنگام حرکات انفجاری توانایی بد...

ادامه مطلب