روش های پرداخت

۶۰۳۹۹۷۴۷۹۶۲۹۲۶۴

بانک ملی به نام اسماعیل کریمی

شماره شبا  :IR40056093168802505293001   

   شماره کارت : ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۱۹۶۳۸۷۸ 

 شماره حساب :۹۳۱۶۸۸۸۲۵۰۵۲۹۳۱ 

  بانک سامان به نام  اسماعیل کریمی

شماره کارت : ۶۲۷۷۶۰۱۲۶۹۲۷۸۰۱۴

پست بانک ایران به نام اسماعیل کریمی

شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۲۳۵۲۶۲۴۷

 بانک سپه به نام اسماعیل کریمی

شماره کارت :۵۸۵۹۸۳۱۰۸۷۷۱۷۸۷۱  

  شماره حساب :۴۳۹۵۰۱۹۹۸۳  

بانک تجارت به نام اسماعیل کریمی

شماره کارت : ۶۲۷۳۸۱۱۰۴۶۸۰۹۲۸۸ 

بانک انصار (سپه) به نام اسماعیل کریمی